W tym artykule dowiecie się, o co chodzi z tymi słynnymi „Niebieskimi Kartami”, kto może wszcząć procedurę, czym różnią się od siebie wersje A, B, C, D i jak wygląda przebieg procedury krok po kroku.

Procedura „Niebieskie Karty” to specjalny, skoordynowany system pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej.

Co zyskuje osoba, która postanowi rozpocząć tę procedurę?

 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Wsparcie w rozwiązaniu  sytuacji przemocy
 • Wsparcie w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych
 • Pomoc psychologiczną i prawną
 • Monitoring zmieniającej się sytuacji
 • Uświadamianie sprawcy konsekwencji stosowania przemocy i kontrolowanie jego/jej zachowania przez specjalistów
 • Rozpoczęcia działań edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego (jeśli jest taka potrzeba)
 • W określonych prawem przypadkach zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji

Kto uczestniczy w procedurze?

 • Osoba stosująca przemoc
 • Osoba doświadczająca przemocy (jeśli jest niepełnoletnia to reprezentuje ją niekrzywdzący rodzic, opiekun faktyczny np. ktoś z rodziny, kto aktualnie opiekuje się dzieckiem, pedagog ze szkoły lub przedszkola, bądź kurator)
 • Zespół Interdyscyplinarny – czyli przedstawiciele różnych instytucji, którzy prowadzą całą procedurę. Najczęściej ma swoją siedzibę w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 • Grupa Robocza – powołana przez Zespół Interdyscyplinarny specjalna grupa złożona z przedstawicieli służb, które są najbardziej przydatni w danej sytuacji np.: pracownik socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel szkoły do której chodzi dziecko, przedstawiciel gminnej komisji alkoholowej, przedstawiciel ochrony zdrowia czy psycholog z poradni lub organizacji zajmującej się pomocą ludziom w sytuacjach kryzysów życiowych

Przebieg procedury:

 1.   Wszczęcie procedury

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia karty A, którą może wypełnić:

 • policjant
 • pracownik socjalny
 • pracownik oświaty
 • przedstawiciel ochrony zdrowia
 • członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wyżej wymienione osoby mogą wypełnić kartę A,  kiedy w trakcie wykonywania swojej pracy zaczną podejrzewać, że mają do czynienia z osobą doświadczającą przemocy domowej. Przykładowo: nauczyciel widzi, że jego uczeń przychodzi do szkoły z licznymi obrażeniami, jest wycofany – następuje podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy fizycznej. Uwaga – może zrobić to tylko wtedy, kiedy informacje o przemocy są wiarygodne lub sam jest jej świadkiem.

Wypełnioną Kartę A należy w ciągu 7 dni przekazać do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który po upływie kolejnych 3 dni dostarcza ją Grupie Roboczej

Skoro jest Karta A, automatycznie nasuwa się myśl, że istnieje Karta B. Osoba krzywdzona otrzymuje ją od osoby wypełniającej Kartę A lub najpóźniej na spotkaniu z Grupą Roboczą. Zawiera informacje prawne i praktyczne dla osoby doznającej przemocy domowej.

 1.   Opracowanie indywidualnego planu pomocy

Członkowie Grupy Roboczej po zapoznaniu się z Kartą A (i ewentualnym zebraniu informacji w środowisku domowym) zapraszają osobę doświadczającą przemocy na spotkanie. Jego celem jest uzyskanie dokładniejszych informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej, prawnej, materialnej i zawodowej oraz  zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami osoby krzywdzonej. Po tym spotkaniu na kolejnym dokumencie – Karcie C zostanie zapisana diagnoza oraz indywidualny plan pomocy.

 1.   Oddziaływanie na sprawcę przemocy

Po opracowaniu indywidualnego planu pomocy Grupa Robocza spotyka się z osobą stosującą przemoc, która także ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie na temat sytuacji oraz wyrazić swoje potrzeby. Głównym celem tego spotkania jest nakłonienie osoby krzywdzącej do zaprzestania zachowań przemocowych i motywowanie jej do pracy  nad zmianą. Wnioski z tego punktu zostaną zapisane w Karcie D.

W wyjątkowych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może wnieść do Prokuratury wniosek o zastosowanie środków zapobiegawczych (nakaz opuszczenia lokalu, dozór Policji, tymczasowe aresztowanie)

 1.   Realizacja indywidualnego planu pomocy

W zależności od potrzeb osoby doznającej przemocy, może ona polegać na: pracy socjalnej, konsultacjach psychologicznych, udziale w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy, powiadomieniu sądu lub objęciu dziecka/dzieci pomocą psychologiczną i pedagogiczną.

Członkowie Grupy Roboczej wspierają i monitorują sytuację przemocy w danej rodzinie poprzez okresowe spotkania z osobą stosującą i doświadczającą przemocy. Spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania lub w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

W czasie realizacji planu pomocy członkowie Grupy Roboczej spotkają się i wymieniają informacjami o bieżącej sytuacji oraz w zależności od potrzeb weryfikują początkowy plan.

 1.   Zakończenie procedury

Zwykle następuje z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy. Najczęściej dzieje się to w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia procedury, ale bywa też tak, że potrzeba znacznie więcej czasu. Szczególnie, kiedy mamy do czynienia z przemocą, która trwała latami. Nawet kiedy w danej rodzinie zakończono procedurę „Niebieskie Karty”, można ją wszcząć ponownie w razie wystąpienia kolejnych aktów przemocy.

 

Pomóż nam pomagać

 

W ciągu 25 lat działalności Fundacja NON LICET zrealizowała wiele projektów i pomogła wielu osobom. By móc nieść pomoc przez kolejne lata potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli organizacji zapewnić długofalową pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Każda, nawet najdrobniejsza, kwota przybliża nas do celu jakim jest pomoc osobom doświadczającym przemocy. Pewność, że co miesiąc mamy środki na prowadzenie pomocy psychologicznej to gwarancja, że będziemy w stanie pomóc tym, którzy nas potrzebują. Osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dzieciom krzywdzonym i osobom przeżywającym kryzys.

 

Wsparcie dla Fundacji NON LICET

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Alior Bank SA 45 2490 0005 0000 4530 9931 6699

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Stalowa 6A, 53-425 Wrocław

 

Źródła:

Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 r., poz. 1390)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245)

Informator NIK „Procedury Niebieskie Karty”

2021-12-09T17:28:00+00:0010 grudnia 2021|

Przejdź do góry