O nas

Nasze cele

Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

Nasze działania to w szczególności:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
 • świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie
 • informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach
 • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin

Statut Fundacji NON LICET

Zapoznaj się ze statutem

Zespół

Zarząd Fundacji

Daniel Łukacki

W Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz zajmuje się obsługą finansową realizowanych przez Fundację działań.

Agnieszka Świętczak

Absolwentka Pedagogiki i Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkołę Trenerów programu Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kurs certyfikowanego mediatora z elementami negocjacji.

W Fundacji pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla wolontariuszy oraz dla osób pracujących z dziećmi jako ambasadorka i trenerka programu Chronimy Dzieci.

Psychologowie i psychoterapeuci

Natasza Słocińska

Absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców – szkolenie dla realizatorów. Brała udział w licznych szkoleniach związanych m.in. z problematyką przemocy oraz pomocą osobom w kryzysie. Ukończyła kurs „Rozwój Otwartego Dialogu i sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” organizowany przez Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz kurs „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” w centrum CBT EDU w Warszawie.

Swoje kwalifikacje podniosła również w Instytucie Pomocy Profesjonalnej na kursie zaawansowanym – „Duże Kompendium wiedzy o terapii małych ludzi”. Przez siedem lat pracowała z dziećmi i rodzicami jako psycholog w szkole podstawowej.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Absolwentka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Pracy z Ofiarami Przemocy Seksualnej, ich Rodzinami i Opiekunami, podstawowego i zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W Fundacji prowadzi konsultacje dla dzieci, które doświadczyły przemocy, i ich rodziców/opiekunów, terapię systemową rodzin, szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze. Jako ekspertka superwizuje pracę zespołu Fundacji.

Agnieszka Ukleja

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w oparciu o teorię psychodynamiczną. Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalizacji klinicznej oraz socjologii o specjalizacji służby socjalne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie trakcie czteroletniego szkolenia  do uzyskania certyfikatu terapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne (obecnie IV rok). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Brała udział w szkoleniach związanych min. z pomocą osobom w kryzysie, z zakresu terapii dzieci i młodzieży, diagnozowania inteligencji w praktyce.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce na Oddziale Ogólnym oraz Zespołów Abstynencyjnych, Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, Domu Dziecka w Liskowie, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Obecnie współpracuje  Fundacją “Praesterno” jako psycholog, terapeuta młodzieży oraz Centrum Psychologicznym „Melisa” gdzie zajmuje się terapia indywidualną osób dorosłych. 

W Fundacji NON LICET prowadzi indywidualne konsultacje, w ramach których wspiera osoby znajdujące się w   kryzysie oraz doświadczające przemocy.

Katarzyna Kuc-Kowalczyk

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i studentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej we Wrocławiu. Uczestniczka wielu kursów dokształcających (między innymi z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej, interwencji kryzysowej, psychodramy i uzależnień behawioralnych). Doświadczenie kliniczne zdobyła między innymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Poradni Zdrowia Psychicznego Homine we Wrocławiu, Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu, NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu i Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Egomedica w Częstochowie.

Obecnie prowadzi praktykę prywatną. Pracuje głównie z osobami dorosłymi, które mają trudności w budowaniu bliskich relacji, są przytłoczone lękiem i negatywnym myśleniem o sobie, czują się niepewne w nowych rolach życiowych (np. rodzicielskich), mają za sobą doświadczenie traumy i wrażenie, że popełniają wciąż te same błędy. Pomaga im uczyć siebie na nowo, odnajdywać spokój i radość życia. Uważa, że każdy zasługuje na to, by czuć się kochanym, akceptowanym, pewnym siebie i spełnionym.

Z fundacją NON LICET współpracuje od 2016 roku. Początkowo prowadziła dyżury pierwszego kontaktu. Obecnie świadczy pomoc psychologiczną w ramach indywidualnych konsultacji.

Anna Awdziewicz

Psycholog. Ukończyła szkolenie w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka i podejmowania interwencji w takich przypadkach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, w tym znajdującymi się w kryzysie. Członkini grup roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty, z doświadczeniem w podejmowaniu interwencji w przypadkach ujawnienia przez dziecko krzywdzenia. Dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dzień Dobry” oraz kierownik przedszkola terapeutycznego „Łatwo Powiedzieć”.

Od 7 lat zaangażowana w pracę z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Pracuje jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi poradnictwo i grupę wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju. Poszerza również swój warsztat o edukację psychoterapeutyczną w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Posiada doświadczenie w tworzeniu i kierowaniu placówką dla dzieci z autyzmem. Współtworzy Wrocławską Fundację dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć”. Stale podnosi poziom swojej wiedzy poprzez warsztaty, szkolenia i konferencje, w tym m.in. dotyczących socjoterapii, terapii traumy, i innych.

Martina Gac-Chojnowska

Psycholog, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach pełnienia dyżurów pierwszego kontaktu, w Fundacji NON LICET prowadzi terapię nastolatków, koordynuje zbiórki funduszy na działania statutowe i jest członkinią zespołu koordynującego bieżące działania Fundacji. Ukończyła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia rozmowy wspierającej z osobami doświadczającymi przemocy oraz dodatkowe szkolenia z przeciwdziałania i reagowania na przemoc wobec dzieci zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach projektu „Więzi, które chronią”.

Przeprowadziła liczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, ukończyła Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz szkolenie Terapia Nastolatków w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w tworzeniu konspektów zajęć i prowadzeniu warsztatów z zakresu Inteligencji Emocjonalnej dla dzieci ze szkół podstawowych w Fundacji Impossible. Posiada doświadczenie w pracy z młodymi dorosłymi, które zdobyła analizując Sieci Wsparcia działające na uniwersytetach hiszpańskich podczas wymiany w ramach programu Erasmus (kształcenie studentów jako potencjalnych świadków przemocy w relacjach swoich rówieśników).

Beata Piróg

Psycholog o specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, słuchacz studiów podyplomowych „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” oraz „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów”. Aktualnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła również studia podyplomowe „Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki” oraz liczne kursy i szkolenia min. z metodyki przesłuchań małoletnich świadków, współpracy interdyscyplinarnej psychologa, psychiatry i lekarza seksuologa w zespołowym opiniowaniu sądowym w sprawach karnych, szkolenie w zakresie prowadzenia coachingu oraz szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych.

Doświadczenie kliniczne zdobywała min w Kłodzkim Zakładzie Karnym na oddziale dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim gdzie przeprowadza badania przesiewowe pamięci, prowadzi wywiady z seniorami i ich opiekunami oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu gdzie pracuje z rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka.

W Fundacji NON LICET od 2017 roku pełniła dyżury pierwszego kontaktu. Obecnie świadczy pomoc psychologiczną w ramach indywidualnych konsultacji.

W pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej oferuje pomoc w:

 • zaadaptowaniu się do zmian życiowych,
 • sytuacjach kryzysowych,
 • sytuacji doświadczania przemocy,
 • przy nerwicach, depresji, zaburzeniach psychosomatycznych,
 • problemach z poczuciem własnej wartości,
 • żałobie po stracie bliskiej osoby, samotności,
 • trudnościach w relacjach z partnerem/partnerką, trudnościach w sferze seksualnej,
 • sytuacji separacji i rozwodu.

Monika Kawecka

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerzała na licznych kursach i szkoleniach m.in. na Studium Interwencji Kryzysowej grupy Arcan oraz Studium Treningu i Terapii Grupowej. Obecnie kształci się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w wielu ośrodkach psychologicznych w Polsce, na Sri Lance i w Wielkiej Brytanii m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Polish Psychologists Association w Londynie, National Council For Mental Health Sahanaya in Sri Lanka – podczas pięciomiesięcznego stażu w szpitalu psychiatrycznym na Sri Lance. Obecnie pracuje jako psycholog, interwent kryzysowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, a także w Fundacji NON LICET, gdzie udziela konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej pomaga osobom doświadczającym:

 • obniżonego nastroju,
 • depresji,
 • lęku, niepokoju, ataków paniki, fobii,
 • zaburzeń odżywiania,
 • trudności ze snem, stresu,
 • niskiego poczucia wartości,
 • kryzysu emocjonalnego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje online z osobami dorosłym oraz nastolatkami w języku polskim i angielskim.

Prawnicy

Wiktor Korbecki

Radca prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w wydziałach cywilno-rodzinnych i w wydziale karnym, oraz w trakcie aplikacji radcowskiej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Doskonali się uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, m.in. „Postępowanie w sprawach o separację i rozwód ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci oraz postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Wybrane zagadnienia, istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych w sądzie okręgowym w I i II instancji”.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Osoby pierwszego kontaktu

Danuta Witkowska

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu terapeutycznym Łatwo Powiedzieć. Doświadczenie zdobyła w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym dla dzieci i młodzieży, gdzie odbywała praktyki oraz w Fundacji Sensoria i Hobbit, w których udzielała się aktywnie jako wolontariuszka. W przyszłości chciałaby podjąć kształcenie psychoterapeutyczne, szczególnie interesuje ją praca w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu, gdzie udziela informacji i wsparcia osobom szukającym pomocy.

Ilona Kowalska

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Podchodzi do swojej pracy z entuzjazmem i pasją. Jej zainteresowania obejmują pomoc osobom doświadczającym przemocy, osobom w depresji oraz z zaburzeniami lękowymi. Doświadczenie zdobywała biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu: interwencji kryzysowej, zachowań autodestrukcyjnych i metod terapii, samobójstw i samouszkodzeń- diagnozy, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. Po studiach chciałaby podjąć kształcenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu, gdzie udziela informacji i wsparcia osobom szukającym pomocy.

Adrianna Potocka-Graczyk

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie w trakcie realizacji 3-letniej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu.

Prowadzi terapię psychologiczną osób starszych w Ośrodku Św. Jerzego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Instytucie Psychologii UWr.

W Fundacji Non Licet udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

 

Sprawozdania

Roczne sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego