O nas2022-03-08T18:21:53+00:00

Nasze cele

Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

Nasze działania to w szczególności:

  • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie
  • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie
  • informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach
  • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin

Statut Fundacji NON LICET

Zapoznaj się z naszym statutem

Zespół

Zarząd Fundacji

Daniel Łukacki

W Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz zajmuje się obsługą finansową realizowanych przez Fundację działań.

Agnieszka Świętczak

Absolwentka Pedagogiki i Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkołę Trenerów programu Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kurs certyfikowanego mediatora z elementami negocjacji.

W Fundacji pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla wolontariuszy oraz dla osób pracujących z dziećmi jako ambasadorka i trenerka programu Chronimy Dzieci.

Psychologowie i psychoterapeuci

Natasza Słocińska

Absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców – szkolenie dla realizatorów. Brała udział w licznych szkoleniach związanych m.in. z problematyką przemocy oraz pomocą osobom w kryzysie. Ukończyła kurs „Rozwój Otwartego Dialogu i sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” organizowany przez Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz kurs „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” w centrum CBT EDU w Warszawie.

Swoje kwalifikacje podniosła również w Instytucie Pomocy Profesjonalnej na kursie zaawansowanym – „Duże Kompendium wiedzy o terapii małych ludzi”. Przez siedem lat pracowała z dziećmi i rodzicami jako psycholog w szkole podstawowej.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Absolwentka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Pracy z Ofiarami Przemocy Seksualnej, ich Rodzinami i Opiekunami, podstawowego i zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W Fundacji prowadzi konsultacje dla dzieci, które doświadczyły przemocy, i ich rodziców/opiekunów, terapię systemową rodzin, szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze. Jako ekspertka superwizuje pracę zespołu Fundacji.

Agnieszka Kupaj

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w oparciu o teorię psychodynamiczną. Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalizacji klinicznej oraz socjologii o specjalizacji służby socjalne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie trakcie czteroletniego szkolenia  do uzyskania certyfikatu terapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne (obecnie IV rok). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Brała udział w szkoleniach związanych min. z pomocą osobom w kryzysie, z zakresu terapii dzieci i młodzieży, diagnozowania inteligencji w praktyce.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce na Oddziale Ogólnym oraz Zespołów Abstynencyjnych, Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, Domu Dziecka w Liskowie, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Obecnie współpracuje  Fundacją “Praesterno” jako psycholog, terapeuta młodzieży oraz Centrum Psychologicznym “Melisa” gdzie zajmuje się terapia indywidualną osób dorosłych. 

W Fundacji NON LICET prowadzi indywidualne konsultacje, w ramach których wspiera osoby znajdujące się w   kryzysie oraz doświadczające przemocy.

Martina Gac-Chojnowska

Psycholog, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach pełnienia dyżurów pierwszego kontaktu, w Fundacji NON LICET prowadzi terapię nastolatków, koordynuje zbiórki funduszy na działania statutowe i jest członkinią zespołu koordynującego bieżące działania Fundacji. Ukończyła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia rozmowy wspierającej z osobami doświadczającymi przemocy oraz dodatkowe szkolenia z przeciwdziałania i reagowania na przemoc wobec dzieci zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach projektu “Więzi, które chronią”.

Przeprowadziła liczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, ukończyła Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz szkolenie Terapia Nastolatków w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w tworzeniu konspektów zajęć i prowadzeniu warsztatów z zakresu Inteligencji Emocjonalnej dla dzieci ze szkół podstawowych w Fundacji Impossible. Posiada doświadczenie w pracy z młodymi dorosłymi, które zdobyła analizując Sieci Wsparcia działające na uniwersytetach hiszpańskich podczas wymiany w ramach programu Erasmus (kształcenie studentów jako potencjalnych świadków przemocy w relacjach swoich rówieśników).

Marta Bolf

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła oligofrenopedagogikę, resocjalizację oraz terapię zajęciową. 

Członkini grup roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty. Brała udział w licznych szkoleniach z problematyki pomocy dla dzieci i młodzieży.

Przez wiele lat pracowała z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, wykonując orzeczenia w sprawach karnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas wolontariatu w stowarzyszeniu dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz praktyk zawodowych w przedszkolu integracyjnym i ośrodku szkolno-wychowawczym. Obecnie pracuje w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Brzegu Dolnym na stanowisku psychologa szkolnego.

W Fundacji NON LICET udziela wsparcia dzieciom krzywdzonym i będącym świadkami przemocy w rodzinie oraz ich opiekunom.

Agata Groyecka-Bernard

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest także absolwentką rocznych studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, oraz w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto przez trzy lata prowadziła zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuje także naukowo, przygotowując rozprawę doktorską na temat relacji międzygrupowych.

W NON LICET oferuje wsparcie psychologiczne, konsultacje i rozmowy interwencyjne osobom doświadczającym przemocy bądź będącym w kryzysie.

Prawnicy

Wiktor Korbecki

Radca prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w wydziałach cywilno-rodzinnych i w wydziale karnym, oraz w trakcie aplikacji radcowskiej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Doskonali się uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, m.in. „Postępowanie w sprawach o separację i rozwód ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci oraz postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Wybrane zagadnienia, istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych w sądzie okręgowym w I i II instancji”.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Osoby pierwszego kontaktu

Ilona Kowalska

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
W Fundacji pełni dyżury jako osoba pierwszego kontaktu, udzielając wsparcia osobom doświadczającym przemocy lub znajdującym się w kryzysie. Prowadzi również indywidualne konsultacje z osobami, które zgłaszają się po pomoc.

Ukończyła liczne szkolenia między innymi z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, zachowań autodestrukcyjnych i metod terapii czy pomocy psychologicznej. Swoje działania poszerza o prowadzenie grup wsparcia i ukończyła szkolenie na ten temat w Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie rocznego kursu interwencji kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W Fundacji prowadzi również wewnętrzne szkolenia na temat pomocy osobom doświadczającym przemocy.

 

Karolina Piotrowska

Studentka ostatniego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii rodziny i młodzieży, a także seksuologii. Wiedze zdobytą na studiach pogłębią biorąc udział w szkoleniach i webinariach. Po studiach chciałaby podjąć kształcenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym.

W fundacji pełni dyżury pierwszego kontaktu, wspierając i udzielając informacji osobom zgłaszającym się po pomoc.

Sylwia Graczyk-Żarkiewicz

Psycholog, socjolog. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Społecznych.
Obecnie w trakcie specjalizacji psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Członkini WTTS w Poznaniu.

Odbyła praktyki w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu.
Ukończyła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i prowadzenia rozmowy wspierającej z osobami doświadczającymi przemocy. 

W fundacji jest wolontariuszką pełniącą dyżury pierwszego kontaktu oraz prowadzącą indywidualne konsultacje dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia, które znalazły się w kryzysielub doświadczają przemocy w rodzinie.

Joanna Płonka

Mgr psychologii, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na kierunku psychologia o specjalnościach psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanym oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne.

Posiada także kwalifikacje do zajmowania stanowiska psychologa-nauczyciela w szkołach i placówkach edukacyjnych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacji, które zdobywała w ramach staży studenckich w poznańskich placówkach edukacyjnych. 

W NON LICET pełni dyżury w ramach pierwszego kontaktu, w ramach których udziela wsparcia telefonicznego jak i prowadzi rozmowy wspierające i interwencyjne dla osób dorosłych doświadczających przemocy bądź będących w kryzysie.

Sprawozdania

Przejdź do góry