O nas2023-07-30T12:37:45+00:00

Nasze cele

Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

Nasze działania to w szczególności:

  • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie
  • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie
  • informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach
  • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin

Statut Fundacji NON LICET

Zapoznaj się z naszym statutem

Zespół

Zarząd Fundacji

Daniel Łukacki

W Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz zajmuje się obsługą finansową realizowanych przez Fundację działań.

Agnieszka Świętczak

Absolwentka Pedagogiki i Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkołę Trenerów programu Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kurs certyfikowanego mediatora z elementami negocjacji.

W Fundacji pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla wolontariuszy oraz dla osób pracujących z dziećmi jako ambasadorka i trenerka programu Chronimy Dzieci.

Psychologowie i psychoterapeuci

Agata Groyecka-Bernard

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Uczestniczę obecnie w całościowym szkoleniu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w szkole psychoterapii Crescentia. Mam za sobą szkolenia z terapii traumy.

W fundacji prowadzę konsultacje, wsparcie psychologiczne oraz psychoedukację dla osób w kryzysie, w szczególności wynikającym z doświadczanej przemocy. W pracy ważna jest dla mnie autentyczna, oparta na szacunku i zaufaniu relacja z klientem/tką. Relacja ta jest przestrzenią do wspólnego odkrywania zasobów osób zgłaszających się po pomoc. Stosuję metody pracy poznawczej, pracy z ciałem oraz uważności.

Łukasz Gargula

Psycholog, specjalista z zakresu seksuologii klinicznej. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się diagnozą psychologiczno-seksuologiczną, konsultacjami pacjentów młodzieżowych i dorosłych w Centrum Pomocy Seksuologicznej oraz Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Udzielał również wsparcia psychologicznego w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki roli wolontariusza Pierwszego Kontaktu w Fundacji Non Licet, posiada doświadczenie z zakresu wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy. Swoje kompetencje zawodowe rozwija na szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu metod diagnozy psychologicznej oraz wsparcia psychologicznego.

W Fundacji oferuje wsparcie psychologiczne osobom doświadczającym przemocy oraz będącym w kryzysie psychicznym.

Ilona Kowalska

Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 
Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej. Ukończyła roczne studium interwencji kryzysowej we Wrocławiu oraz szkolenia z zakresu prowadzenia grup wsparcia. 
 
W Fundacji Non Licet pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy oraz będącymi w kryzysie. Prowadzi również grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. 
Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym we wrocławskich placówkach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
W Fundacji prowadzi również wewnętrzne szkolenia na temat pomocy osobom doświadczającym przemocy.

 

Sylwia Graczyk-Żarkiewicz

Mgr psychologii i socjologii. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Społecznych. Obecnie w trakcie specjalizacji psychoterapii systemowej, w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Członkini WTTS w Poznaniu. Odbyła praktyki w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” w Warszawie oraz Kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu.

W fundacji prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia, które znalazły się w kryzysie lub doświadczają przemocy w rodzinie.

Kamila Wyszyńska-Hendzelek

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu zaburzeń lękowych, psychotraumatologii oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Swoją pracę poddaje superwizji.

W Fundacji NON LICET prowadzi indywidualne konsultacje, w ramach których wspiera osoby znajdujące się w kryzysie oraz doświadczające przemocy.

Dorota Januszewska

Jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz interwencję kryzysową na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie pracuję jako psycholog w Uniwersyteckim Szpitali Klinicznym we Wrocławiu oraz w Ośrodku Psychoterapii Przystań. Swoje doświadczenie zdobywałam również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a także podczas praktyk i wolontariatów na oddziale dziennym leczenia uzależnień, oddziałach szpitala onkologicznego oraz klubie integracji społecznej.

W Fundacji prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, które doświadczają przemocy oraz innych sytuacji kryzysowych.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prawnicy

Marzena Babczyk – Światły

Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką i wpisana została na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. Od początku pracy zawodowej rozwijała zainteresowania związane z prawem rodzinnym, karnym oraz postępowaniem w sprawach nieletnich. Kilkuletnia praktyka w renomowanej wrocławskiej kancelarii adwokackiej pozwoliła jej na poszerzenie wiedzy prawniczej i zdobycie praktycznego doświadczenia. Aktualnie prowadzi własną kancelarię prawną.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Osoby pierwszego kontaktu

Patrycja Makuch

Jestem studentką piątego roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje Psychologiczne zainteresowanie pokładam w psychologii klinicznej i wychowawczej dzieci i młodzieży. W mojej aktualnej działalności dążę do ciągłego rozwoju i polepszania swoich umiejętności. Jestem osobą sumienną i pomocną, wykazuję się kreatywnością oraz dobrze radzę sobie w sytuacjach kryzysowych. Ktoś powiedział kiedyś, że: “nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”. W bezinteresownym pomaganiu innym widzę ogromną możliwość uczynienia naszego świata lepszym miejscem.

W fundacji jestem wolontariuszką Pierwszego kontaktu, udzielam wsparcia osobom będącym w kryzysie oraz osobom doświadczającym wszelkiego rodzaju przemocy.

Klaudia Michalak

Studentka 5 roku psychologii na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się psychologią w zakresie od interwencji kryzysowej, aż po psychologię sądową i psychokryminalistykę.

W Fundacji pełni dyżury pierwszego kontaktu pełniąc funkcję osoby wspierającej i zapewniającej pomoc informacyjną.

Sprawozdania

Przejdź do góry