Chociaż coraz częściej mówi się o miejscach, w których osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc, nie wszyscy wiedzą, czego konkretnie oczekiwać. Dlatego poniżej zamieszczamy najważniejsze działania, którymi zajmują się ośrodki pomocy społecznej, policja, prokuratura, ochrona zdrowia oraz organizacje pozarządowe. 

Ośrodki pomocy społecznej

MOPS oraz GOPS udzielają bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową, a także doświadczanie przemocy w rodzinie. Czego możemy oczekiwać?

 • Przeprowadzenia wywiadu środowiskowy i diagnozy sytuacji rodziny lub osoby

 • Uruchomienia i koordynacji procedury niebieskiej karty

 • Przygotowania planu pomocy

 • Monitorowania sytuacji rodziny, w której dochodzi do przemocy

 • Zapewnienia poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego

 • Informacji o dostępnych miejscach gwarantujących schronienie

 • Informacji o przysługujących świadczeniach i zasiłkach

 • Powiadomienia organów ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)

W tych placówkach osoby w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu mogą uzyskać

 • schronienie przez okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia (nie potrzeba skierowania, dochód także nie ma znaczenia)

 • pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną, terapeutyczną oraz socjalną

 • dostęp do pomocy medycznej

 

Policja

Jest ustawowo zobowiązana do podjęcia stosownych kroków, aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się bezpieczniej. Co robi w przypadku zgłoszenia przemocy?

 • Interweniuje w sytuacji zagrożenia zapewniając bezpośrednio i doraźnie ochronę osobom krzywdzonym,

 • Przeprowadzi rozmowę interwencyjną lub dyscyplinującą z osobą stosującą przemoc

 • W przypadku podejrzenia przemocy ma obowiązek uruchomienia procedury Niebieskiej Karty

 • Jeśli sprawca jest pod wpływem alkoholu i stanowi zagrożenie dla rodziny, zatrzyma go do czasu wytrzeźwienia (np. w izbie wytrzeźwień)

 • Jeśli sprawca jest trzeźwy, ale jest obawa, że po wyjściu funkcjonariuszy będzie stanowić zagrożenie dla rodziny, może zatrzymać go na 48h w celu zebrania dowodów i postanowienia zarzutu popełnienia przestępstwa lub odizolować na mowy nowej ustawy

 • Zabezpieczy dowody popełnienia przestępstwa

 • Sporządzi notatkę, która w sprawie karnej przeciw sprawcy może stanowić dowód

 • Jeśli stwierdzi, że dzieci nie mają zapewnionej właściwej opieki lub są w niebezpieczeństwie, podejmie decyzję o umieszczeniu ich w rodzinie zastępczej (w pierwszej kolejności jest to najbliższa rodzina) lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • Będzie asystować np. gdy ofiara będzie chciała zabrać z domu swoje rzeczy – należy w tym celu umówić się z dzielnicowym

 

Prokuratura

W sytuacji podejrzenia przestępstwa z użyciem przemocy należy powiadomić prokuraturę. Jak wtedy działa prokuratura?

 • We współpracy z Policją zbiera dowody, zatrzymuje sprawcę oraz wyjaśnia okoliczności,

 • W razie potrzeby aresztuje tymczasowo sprawcę, ustanawia dozór policyjny lub wydaje nakaz opuszczenia lokalu przez osobę stosującą przemoc

 

Ochrona zdrowia

Osoba doświadczająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o obrażeniach i leczeniu wynikającym z przemocy domowej. Zaświadczenie może wydać każdy lekarz, a dodatkowo przedstawiciele ochrony zdrowia (pielęgniarki, ratownicy, położne) mają prawo do wypełnienia formularza Niebieskiej Karty.

 

Oświata

Przedstawiciele oświaty w razie zauważenia symptomów przemocy u dziecka, mają obowiązek reagowania poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty oraz rozmowy z rodziną dziecka o możliwych formach wsparcia.

 

Organizacje pozarządowe

Zakres działań każdej fundacji czy stowarzyszenia jest nieco inny, jednak zwykle dotyczy on udzielania pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych. Warto udać się w te miejsca, kiedy nie wiemy od czego zacząć walkę z przemocą w swoim życiu lub kiedy boimy się skorzystać z pomocy instytucjonalnej, takiej jak policja czy ośrodki pomocy. W Fundacjach pracują zarówno specjaliści, jak i wolontariusze.

 

Telefony zaufania

To specjalna darmowa linia telefoniczna, dzięki której osoby doświadczające przemocy, mogę otwarcie opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej, a także uzyskać informacje o możliwościach pomocy. Telefony zaufania gwarantują anonimowość.

Pomóż nam pomagać

W ciągu 25 lat działalności Fundacja NON LICET zrealizowała wiele projektów i pomogła wielu osobom. By móc nieść pomoc przez kolejne lata potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli organizacji zapewnić długofalową pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Każda, nawet najdrobniejsza, kwota przybliża nas do celu jakim jest pomoc osobom doświadczającym przemocy. Pewność, że co miesiąc mamy środki na prowadzenie pomocy psychologicznej to gwarancja, że będziemy w stanie pomóc tym, którzy nas potrzebują. Osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dzieciom krzywdzonym i osobom przeżywającym kryzys.

 

Wsparcie dla Fundacji NON LICET

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Alior Bank SA 45 2490 0005 0000 4530 9931 6699

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Stalowa 6A, 53-425 Wrocław

 

Źródła:

Opracowanie Fundacji Non Licet „Przemoc domowa – wprowadzenie

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w: https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca

Stop Uzależnieniom „Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/przemoc-w-rodzinie/przemoc-w-rodzinie-gdzie-szukac-pomocy/

Niebieska Linia „Zadania Służb http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb

2021-12-03T23:00:31+00:0007 grudnia 2021|

Przejdź do góry