Deklaracja dostępności2022-07-19T08:04:22+00:00

Fundacja NONLICET zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji NONLICET.

Data publikacji strony internetowej:2017-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2017-05-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak lub nieprawidłowe opisy alternatywne
 • Zbyt mały kontrast przy niektórych elementach strony.
 • Brak niektórych opisów alternatywnych zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2022-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2022-07-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Świętczak
 • E-mail: fundacja@nonlicet.pl
 • Telefon:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji NONLICET
 • Adres: Fundacja NONLICET
  ul. Stalowa 6a
  53-425 Wrocław
 • Telefon:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do góry