Dane osobowe w Fundacji NON LICET (RODO)2019-01-26T09:55:00+00:00

RODO W FUNDACJI NON LICET

Fundacja NON LICET jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest pomoc osobom, które doświadczają różnego rodzaju przemocy domowej oraz pomoc osobom znajdującym się w kryzysie.

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszych zadań.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług po 25 maja 2018 r.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej m.in. takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, data urodzenia czy też adres mailowy.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji NON LICET:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy ulicy Stalowej 6a, 53-425 Wrocław. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie pod adresem mailowym daneosobowe@nonlicet.pl.
 2. Zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych wymaga podstaw prawnych. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
 • w celu realizacji swojej działalności statutowej (w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego dobrowolnej zgody na przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W naszym przypadku jest to udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej lub pomocy w zakresie pierwszego kontaktu, a także umowy z pracownikami, współpracownikami oraz wolontariuszami. Korzystanie z pomocy Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w celach ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, lub innych osób fizycznych – gdy chodzi o dane podopiecznych działalności Fundacji oraz członków ich rodzin (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Oznacza to ochronę interesów, które mają znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą lub życia innej osoby. Są to sytuacje, gdy przetwarzanie jest niezbędne. Również w konieczności ratowania życia;
 • w celach prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, tj. w celu realizacji przez nią swojej działalności statutowej, w tym poprzez współpracę z innymi podmiotami (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu prawnych zobowiązań np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sąd.
 1. Dane osobowe są przetwarzane również w celu pozyskiwania funduszy na działalność Fundacji.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Fundacja, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Fundacji. Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca upływu okresu archiwizacji poszczególnych dokumentów, nie dłużej niż przez okres 5 lat.
 3. Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane do czasu likwidacji Fundacji lub złożenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu.
 4. Po wskazanym w w/w punkcie 6 i 7 okresie czasu – dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 5. Zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania, zmiany lub przenoszenia swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili wycofać kierując oświadczenie o cofnięciu wyrażonej zgody na adres mailowy: daneosobowe@nonlicet.pl. Pod ten adres należy również kierować wszelkie pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przejdź do góry