O nas

Nasze cele

Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

Nasze działania to w szczególności:

  • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie
  • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie
  • informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach
  • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin

Statut Fundacji NON LICET

Zapoznaj się ze statutem

Zespół

Psychologowie i psychoterapeuci

Katarzyna Stokłosa

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie postępowania certyfikacyjnego w dziedzinie seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którego jest członkinią. Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Fundacji udziela wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie, pracuje terapeutycznie z dorosłymi, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy oraz współprowadzi grupy terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze.

Natasza Słocińska

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Brała udział w szkoleniach związanych m.in. z pomocą osobom w kryzysie, pracą z problemami przemocy oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego online. Aktualnie pogłębia swoje umiejętności na kursie „Rozwój Otwartego Dialogu i sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” organizowanym przez Polski Instytut Otwartego Dialogu. Poza Fundacją pracuje jako psycholog szkolny w dwóch placówkach.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie oraz diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Absolwentka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Pracy z Ofiarami Przemocy Seksualnej, ich Rodzinami i Opiekunami, podstawowego i zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W Fundacji prowadzi konsultacje dla dzieci, które doświadczyły przemocy, i ich rodziców/opiekunów, terapię systemową rodzin, szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze. Jako ekspertka superwizuje pracę zespołu Fundacji.

Prawnicy

Wiktor Korbecki

Radca prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w wydziałach cywilno-rodzinnych i w wydziale karnym, oraz w trakcie aplikacji radcowskiej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Doskonali się uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, m.in. „Postępowanie w sprawach o separację i rozwód ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci oraz postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Wybrane zagadnienia, istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych w sądzie okręgowym w I i II instancji”.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Agnieszka Korbecka

Prawnik. Od 2013 roku udziela konsultacji prawnych w ramach wsparcia dla osób doświadczających przemocy prowadzonego przez Fundację NON LICET. Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach w zakresie pomocy ofiarom przestępstw, w tym przemocy domowej. Współorganizowała i koordynowała “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Sądach Rejonowych dla Wrocławia-Śródmieścia i Wrocławia-Fabrycznej.

W Fundacji świadczy pomoc prawną w formie konsultacji dla osób w sytuacji kryzysowej i doznającym przemocy. Prowadzi edukację prawną w zakresie przysługujących pokrzywdzonym uprawnień i pomaga w ich egzekwowaniu – informuje o możliwościach rozwiązania problemu, pomaga opracować stosowne pisma (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski w sprawach nieprocesowych, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia itp.).

Osoby pierwszego kontaktu

Agnieszka Świętczak

Absolwentka studiów na kierunku Socjologia, specjalność Służby Społeczne. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej organizowaną przez Stowarzyszenie REAKCJA i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Fundacji pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu, Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Jako osoba pierwszego kontaktu udziela wsparcia zgłaszającym się do Fundacji pokrzywdzonym, informuje ich o przysługujących im prawach, pomaga znaleźć adekwatne formy pomocy, a także szkoli wolontariuszy pierwszego kontaktu. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Daniel Łukacki

Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, studiów magisterskich na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości oraz studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia klientom Fundacji oraz koordynowaniu i rozliczaniu projektów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wieloaspektowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

W Fundacji pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu i Prezesa Zarządu. Nadzoruje prawidłowość realizacji projektów i rozlicza je.

Sprawozdania

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego