O nas

Nasze cele

Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

Nasze działania to w szczególności:

  • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie
  • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie
  • informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach
  • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin

Statut Fundacji NON LICET

Zapoznaj się ze statutem

Zespół

Psychologowie i psychoterapeuci

Katarzyna Stokłosa

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie postępowania certyfikacyjnego w dziedzinie seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którego jest członkinią. Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Fundacji udziela wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie, pracuje terapeutycznie z dorosłymi, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy oraz współprowadzi grupy terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze.

Natasza Słocińska

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Brała udział w szkoleniach związanych m.in. z pomocą osobom w kryzysie, pracą z problemami przemocy oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego online. Aktualnie pogłębia swoje umiejętności na kursie „Rozwój Otwartego Dialogu i sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” organizowanym przez Polski Instytut Otwartego Dialogu. Poza Fundacją pracuje jako psycholog szkolny w dwóch placówkach.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie oraz diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Absolwentka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Pracy z Ofiarami Przemocy Seksualnej, ich Rodzinami i Opiekunami, podstawowego i zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W Fundacji prowadzi konsultacje dla dzieci, które doświadczyły przemocy, i ich rodziców/opiekunów, terapię systemową rodzin, szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze. Jako ekspertka superwizuje pracę zespołu Fundacji.

Agnieszka Ukleja

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalizacji klinicznej oraz socjologii o specjalizacji służby socjalne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach związanych z pomocą osobom w kryzysie oraz doświadczających przemocy.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Ogólnym oraz Zespołów Abstynencyjnych, Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Obecnie współpracuje z Centrum Psychologiczno-Edukacyjnym „Synergia”, gdzie zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych oraz wsparciem osób doświadczających kryzysu.

W Fundacji NON LICET prowadzi indywidualne konsultacje, w ramach których wspiera osoby znajdujące się w kryzysie oraz doświadczające przemocy.

Katarzyna Kuc-Kowalczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, osobami niepełnosprawnymi, osobami w kryzysie, rodzinami zastępczymi i dziećmi. W pracy ważna jest dla niej empatyczna, oparta na zaufaniu relacja z klientem i skuteczna poprawa jakości życia. Obecnie współpracuje również z Instytutem Terapii Poznawczo-Behawioralnej, w którym zajmuje się diagnozą psychologiczną, pomocą psychologiczną, poradnictwem i interwencją kryzysową.

W Fundacji NON LICET od 2016 roku prowadziła dyżury pierwszego kontaktu. Obecnie świadczy pomoc psychologiczną w ramach indywidualnych konsultacji.

Anna Awdziewicz

Psycholog. Ukończyła szkolenie w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka i podejmowania interwencji w takich przypadkach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, w tym znajdującymi się w kryzysie. Członkini grup roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty, z doświadczeniem w podejmowaniu interwencji w przypadkach ujawnienia przez dziecko krzywdzenia. Dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dzień Dobry” oraz kierownik przedszkola terapeutycznego „Łatwo Powiedzieć”. Od 7 lat zaangażowana w pracę z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Pracuje jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi poradnictwo i grupę wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju. Poszerza również swój warsztat o edukację psychoterapeutyczną w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Posiada doświadczenie w tworzeniu i kierowaniu placówką dla dzieci z autyzmem. Współtworzy Wrocławską Fundację dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć”. Stale podnosi poziom swojej wiedzy poprzez warsztaty, szkolenia i konferencje, w tym m.in. dotyczących socjoterapii, terapii traumy, i innych.

Prawnicy

Wiktor Korbecki

Radca prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w wydziałach cywilno-rodzinnych i w wydziale karnym, oraz w trakcie aplikacji radcowskiej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Doskonali się uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, m.in. „Postępowanie w sprawach o separację i rozwód ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci oraz postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Wybrane zagadnienia, istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych w sądzie okręgowym w I i II instancji”.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Osoby pierwszego kontaktu

Agnieszka Świętczak

Absolwentka Pedagogiki i Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej organizowaną przez Stowarzyszenie REAKCJA i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Fundacji pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu, Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Jako osoba pierwszego kontaktu udziela wsparcia zgłaszającym się do Fundacji pokrzywdzonym, informuje ich o przysługujących im prawach, pomaga znaleźć adekwatne formy pomocy, a także szkoli wolontariuszy pierwszego kontaktu. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Paulina Kotuła

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy pedagogicznej. Słuchaczka Szkoły Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Zainteresowana terapią systemową, pracą z rodziną oraz psychologią sądową. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Wojewódzkiego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz Szpitala Specjalistycznego im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmożonym Zabezpieczeniu Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim a także prowadząc warsztaty psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ukończyła Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej. Kilkukrotnie zaangażowana w wolontariat w ramach projektu Szlachetna Paczka. Aktualnie pracuje jako psycholog przedszkolny. Od 2016 roku pełni dyżury pierwszego kontaktu w Fundacji NON LICET.

Andżelika Kwaśnik

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie procesu certyfikowania z zakresu terapii uzależnień w Szkole Terapii Uzależnień w Czarnym Borze. Praktykę zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym  Szpitala Wojskowego nr 4 we Wrocławiu. Obecnie pogłębia swoje doświadczenie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu tematyki uzależnień (m.in.: „Terapia Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi” – Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii” – IPZ PTP Warszawa, „Kongres dla psychologów i psychoterapeutów. Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnych jako wyzwanie dla psychologii” – Warszawa). Ukończyła również mentoring z zakresu diagnozy psychologicznej na Wydziale Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

W Fundacji NON LICET prowadzi grupę terapeutyczną Rodzina Miśków oraz pełni dyżury pierwszego kontaktu.

Agnieszka Sip

Pedagog, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność Resocjalizacja. Ukończyła szkolenia z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, realizowane w siedzibie Fundacji, m.in. szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej przez telefon oraz pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała m.in. jako streetworker w Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie „Trampolina” oraz jako wolontariusz rodzinny w Fundacji „Promyk Słońca”. Pracowała na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w Fundacji „Promyk Słońca”. Obecnie zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 26 jako asystent nauczyciela.

W Fundacji NON LICET pełni dyżury telefoniczne pierwszego kontaktu, podczas których udziela wsparcia zgłaszającym się do Fundacji osobom pokrzywdzonym, informuje o przysługujących im prawach oraz pomaga w znalezieniu odpowiednich form pomocy.

Jakub Cesarz

Psycholog. Ukończył studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Dodatkowo pracuje jako stażysta w sektorze HR w firmie Manpower, gdzie zajmuje się rekrutacją i sourcingiem w kontaktach B2B i B2C. Podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach naukowych i kursach dokształcających, związanych z diagnostyką psychologiczną i pomocą psychologiczną oraz psychoterapeutyczną.

W Fundacji NON LICET udziela wsparcia osobom sytuacji kryzysowej oraz doświadczającym przemocy jako osoba pierwszego kontaktu.

Ewelina Bogusz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe również na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu na kierunku – Kryzys i interwencje kryzysowe. Posiada międzynarodowe certyfikaty: International Critical Incident Stress Foundation (ICISF) – Assisting Individuals in Crisis w zakresie interwecji kryzysowej indywidualnej, oraz International Critical Incident Stress Foundation (ICISF) – Group Crisis Intervention w zakresie interwecji kryzysowej grupowej.

W Fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu, w ramach których udziela informacji oraz wsparcia osobom szukającym pomocy.

Anita Siudek

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Do tej pory odbyła praktyki w Pracowni Psychotechnicznej Pro Salus we Wrocławiu, gdzie współprowadziła badania psychotechniczne dla kierowców. Zdobyła także doświadczenie dzięki odbyciu wolontariatu w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym dla dzieci i młodzieży, gdzie miała wówczas okazję pełnienia roli koterapeuty w terapii zajęciowej z dziećmi. Doświadczenie zdobyła także podczas praktyk w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Oddziale Stacjonarnym we Wrocławiu. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń psychologicznych. Od 2016 roku współprowadzi blog www.psycholog-pisze.pl. Swoją przyszłość wiąże z kształceniem psychoterapeutycznym i z pracą w obszarze interwencji kryzysowej.

Od 2018 roku pełni dyżury pierwszego kontaktu w naszej Fundacji jako wolontariuszka.

Miranda Furmankiewicz

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywa jako wolontariusz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, gdzie odbywa praktyki. Uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach z zakresu uzależnień i diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej.

W Fundacji od 2017 roku pełni dyżury jako osoba pierwszego kontaktu oraz współprowadzi grupę socjoterapeutyczną Rodzina Miśków.

Sprawozdania

Roczne sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego