O nas

Nasze cele

Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.

Nasze działania to w szczególności:

  • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w tym doświadczającym przemocy w rodzinie
  • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie
  • informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach
  • tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin

Statut Fundacji NON LICET

Zapoznaj się ze statutem

Zespół

Psychologowie i psychoterapeuci

Katarzyna Stokłosa

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie postępowania certyfikacyjnego w dziedzinie seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którego jest członkinią. Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Fundacji udziela wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie, pracuje terapeutycznie z dorosłymi, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy oraz współprowadzi grupy terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze.

Natasza Słocińska

Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Brała udział w szkoleniach związanych m.in. z pomocą osobom w kryzysie, pracą z problemami przemocy oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego online. Aktualnie pogłębia swoje umiejętności na kursie „Rozwój Otwartego Dialogu i sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” organizowanym przez Polski Instytut Otwartego Dialogu. Poza Fundacją pracuje jako psycholog szkolny w dwóch placówkach.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w kryzysie oraz diagnozą i terapią dzieci doświadczających przemocy. Prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Psycholog, psychoterapeutka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Absolwentka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Pracy z Ofiarami Przemocy Seksualnej, ich Rodzinami i Opiekunami, podstawowego i zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W Fundacji prowadzi konsultacje dla dzieci, które doświadczyły przemocy, i ich rodziców/opiekunów, terapię systemową rodzin, szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców chcących poprawić swoje metody wychowawcze. Jako ekspertka superwizuje pracę zespołu Fundacji.

Agnieszka Ukleja

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalizacji klinicznej oraz socjologii o specjalizacji służby socjalne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach związanych z pomocą osobom w kryzysie oraz doświadczających przemocy.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Ogólnym oraz Zespołów Abstynencyjnych, Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Obecnie współpracuje z Centrum Psychologiczno-Edukacyjnym „Synergia”, gdzie zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych oraz wsparciem osób doświadczających kryzysu.

W Fundacji NON LICET prowadzi indywidualne konsultacje, w ramach których wspiera osoby znajdujące się w kryzysie oraz doświadczające przemocy.

Katarzyna Kuc-Kowalczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, osobami niepełnosprawnymi, osobami w kryzysie, rodzinami zastępczymi i dziećmi. W pracy ważna jest dla niej empatyczna, oparta na zaufaniu relacja z klientem i skuteczna poprawa jakości życia. Obecnie współpracuje również z Instytutem Terapii Poznawczo-Behawioralnej, w którym zajmuje się diagnozą psychologiczną, pomocą psychologiczną, poradnictwem i interwencją kryzysową.

W Fundacji NON LICET od 2016 roku prowadziła dyżury pierwszego kontaktu. Obecnie świadczy pomoc psychologiczną w ramach indywidualnych konsultacji.

Anna Awdziewicz

Psycholog. Ukończyła szkolenie w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka i podejmowania interwencji w takich przypadkach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, w tym znajdującymi się w kryzysie. Członkini grup roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty, z doświadczeniem w podejmowaniu interwencji w przypadkach ujawnienia przez dziecko krzywdzenia. Dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dzień Dobry” oraz kierownik przedszkola terapeutycznego „Łatwo Powiedzieć”. Od 7 lat zaangażowana w pracę z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Pracuje jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi poradnictwo i grupę wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju. Poszerza również swój warsztat o edukację psychoterapeutyczną w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Posiada doświadczenie w tworzeniu i kierowaniu placówką dla dzieci z autyzmem. Współtworzy Wrocławską Fundację dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć”. Stale podnosi poziom swojej wiedzy poprzez warsztaty, szkolenia i konferencje, w tym m.in. dotyczących socjoterapii, terapii traumy, i innych.

Martina Gac-Chojnowska

Psycholog, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach pełnienia dyżurów pierwszego kontaktu, w Fundacji NON LICET prowadzi terapię nastolatków, koordynuje zbiórki funduszy na działania statutowe i jest członkinią zespołu koordynującego bieżące działania Fundacji. Ukończyła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia rozmowy wspierającej z osobami doświadczającymi przemocy oraz dodatkowe szkolenia z przeciwdziałania i reagowania na przemoc wobec dzieci zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach projektu „Więzi, które chronią”. Przeprowadziła liczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, ukończyła Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz szkolenie Terapia Nastolatków w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w tworzeniu konspektów zajęć i prowadzeniu warsztatów z zakresu Inteligencji Emocjonalnej dla dzieci ze szkół podstawowych w Fundacji Impossible. Posiada doświadczenie w pracy z młodymi dorosłymi, które zdobyła analizując Sieci Wsparcia działające na uniwersytetach hiszpańskich podczas wymiany w ramach programu Erasmus (kształcenie studentów jako potencjalnych świadków przemocy w relacjach swoich rówieśników).

Beata Piróg

Psycholog o specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz słuchacz studiów podyplomowych „Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki”. Ukończyła liczne kursy i szkolenia min. z metodyki przesłuchań małoletnich świadków, współpracy interdyscyplinarnej psychologa, psychiatry i lekarza seksuologa w zespołowym opiniowaniu sądowym w sprawach karnych, szkolenie w zakresie prowadzenia coachingu oraz szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych. Doświadczenie kliniczne zdobywała min w Kłodzkim Zakładzie Karnym na oddziale dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim gdzie przeprowadza badania przesiewowe pamięci, prowadzi wywiady z seniorami i ich opiekunami. W Fundacji NON LICET prowadziła od 2017 roku dyżury pierwszego kontaktu. Obecnie świadczy pomoc psychologiczną w ramach indywidualnych konsultacji.

Prawnicy

Wiktor Korbecki

Radca prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w wydziałach cywilno-rodzinnych i w wydziale karnym, oraz w trakcie aplikacji radcowskiej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Doskonali się uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, m.in. „Postępowanie w sprawach o separację i rozwód ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci oraz postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego”, „Wybrane zagadnienia, istotne w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych w sądzie okręgowym w I i II instancji”.

W Fundacji w ramach konsultacji udziela fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.

Osoby pierwszego kontaktu

Agnieszka Świętczak

Absolwentka Pedagogiki i Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Pogotowie Niebieska Linia w Warszawie, liczne szkolenia dotyczące pomocy osobom doświadczającym przemocy (m.in. “Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, “Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – Ministerstwo Sprawiedliwości), Akademię Edukacji Seksualnej organizowaną przez Stowarzyszenie REAKCJA i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Szkołę Trenerów Chronimy Dzieci prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Fundacji pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu, Wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki realizowanych przez Fundację projektów. Jako osoba pierwszego kontaktu udziela wsparcia zgłaszającym się do Fundacji pokrzywdzonym, informuje ich o przysługujących im prawach, pomaga znaleźć adekwatne formy pomocy, a także szkoli wolontariuszy pierwszego kontaktu. Organizuje i współprowadzi także szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi jako Ambasadorka i Trenerka programu Chronimy Dzieci.

Anita Siudek

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Do tej pory odbyła praktyki w Pracowni Psychotechnicznej Pro Salus we Wrocławiu, gdzie współprowadziła badania psychotechniczne dla kierowców. Zdobyła także doświadczenie dzięki odbyciu wolontariatu w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed na Oddziale Dziennym dla dzieci i młodzieży, gdzie miała wówczas okazję pełnienia roli koterapeuty w terapii zajęciowej z dziećmi. Doświadczenie zdobyła także podczas praktyk w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Oddziale Stacjonarnym we Wrocławiu. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń psychologicznych. Od 2016 roku współprowadzi blog www.psycholog-pisze.pl. Swoją przyszłość wiąże z kształceniem psychoterapeutycznym i z pracą w obszarze interwencji kryzysowej.

Od 2018 roku pełni dyżury pierwszego kontaktu w naszej Fundacji jako wolontariuszka.

Miranda Furmankiewicz

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała jako wolontariusz między innymi w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, gdzie odbywała praktyki. Uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach z zakresu uzależnień, diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży oraz diagnozy neuropsychologicznej. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej rekomendowane przez PTP.

W Fundacji od 2017 roku pełni dyżury jako osoba pierwszego kontaktu. Dodatkowo współprowadziła grupę socjoterapeutyczną Rodzina Miśków.

Ewelina Bogusz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe również na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu na kierunku – Kryzys i interwencje kryzysowe. Posiada międzynarodowe certyfikaty: International Critical Incident Stress Foundation (ICISF) – Assisting Individuals in Crisis w zakresie interwecji kryzysowej indywidualnej, oraz International Critical Incident Stress Foundation (ICISF) – Group Crisis Intervention w zakresie interwecji kryzysowej grupowej.

W Fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu, w ramach których udziela informacji oraz wsparcia osobom szukającym pomocy.

Monika Kawecka

Psycholog o specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia min. Studium Interwencji Kryzysowej grupy Arcan, Metodę Dialogu Motywującego, czy też Racjonalną Terapię Zachowań.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w wielu ośrodkach psychologicznych w Polsce, na Sri Lance i w Wielkiej Brytanii. Prowadzi konsultacje psychologiczne w języku polskim jak i angielskim.

W Fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu, w ramach których udziela informacji oraz wsparcia osobom szukającym pomocy.

Anna Moszczańska

Studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach z zakresu depresji, seksuologii, zaburzeń psychicznych oraz postępowania wobec dziecka jako świadka lub ofiary. W ramach wolontariatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez rok pracowała z przydzieloną rodziną zastępczą. W Fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu, udzielając informacji oraz wsparcia osobom szukającym pomocy.

Katarzyna Woźniak

Psycholog, skończyła jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczną na SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu oraz Studia podyplomowe z psychologii sądowej w postępowaniu karnym i cywilnym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydział Zamiejscowy w Katowicach, obecne jest na studiach podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne. Ma praktykę w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej i neurodegeneracyjnej, które nabyła przez praktyki w szpitalu psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale dziennym oraz w domu samopomocy fundacji opieka i troska. Brała udział w szkoleniach z zakresu psychologii sądowej, przeprowadzania diagnozy klinicznej oraz z interwencji kryzysowej. Obecnie jest zatrudniona w szpitalu Mikulicz. W Fundacji NON LICET prowadzi telefoniczne dyżury pierwszego kontaktu dla osób w kryzysie oraz udziela informacji i wsparcia osobom szukającym pomocy.

Marta Martyniak

Psycholog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski, obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, dotyczące m.in.: psychodramy czy uzależnień behawioralnych, ponadto jest certyfikowanym terapeutą metody Snoezelen (Sali doświadczania świata) oraz amerykańskiego ICISF (international Critical Incident Stress Foundation). Udzielała się aktywnie wolontariusz we wrocławskiej Fundacji Sensoria, gdzie uczestniczyła i współprowadziła zajęcia z dziećmi, w tym z tymi ze spektrum autyzmu. Była członkiem Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, funkcjonującej przy Instytucie Psychologii, gdzie udzielała bezpłatnych porad psychologicznych, oraz podlegała regularnej superwizji pod okiem wykwalifikowanego terapeuty. W Fundacji NON LICET pełni dyżury pierwszego kontaktu

Katarzyna Zadka

Psycholog, w Fundacji pełni dyżury pierwszego kontaktu.

Anna Madej

Psycholog, w Fundacji pełni dyżury pierwszego kontaktu.

Danuta Witkowska

W Fundacji pełni dyżury pierwszego kontaktu.

Ilona Kowalska

W Fundacji pełni dyżury pierwszego kontaktu.

Sprawozdania

Roczne sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego